BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Konopiskach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji w zakresie określonym w tej ustawie. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów jest zapewnienie klientom banku wypłaty środków w sytuacji, kiedy środki nie mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku.

Aktualna lista banków i SKOK-ów objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie internetowej www.bfg.pl

1.Ochrona gwarancyjną są objęte środki zdeponowane przez:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lecz posiadającymi zdolność prawną,
  • szkolne kasy oszczędnościowe,
  • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
  • rady rodziców.

2.Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki zdeponowane przez:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • Skarb Państwa,
  • oraz osoby i podmioty, których danych identyfikacyjnych bank nie posiada.

Gwarancjami BFG nie są objęte wkłady członkowskie, udziały i wpisowe do banków spółdzielczych, pieniądz elektroniczny oraz środki do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

3.Depozyty są gwarantowane do równowartości w złotych kwoty 100tys. Euro.

W szczególnych przypadkach limit gwarancji może być wyższy (w przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartości 200 tys. Euro. Dotyczy to sytuacji gdy środki pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej)

Limit gwarancji odnosi się do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku-bez względu na liczbę posiadanym przez niego rachunków.

Środki każdego z e współposiadaczy rachunku wspólnego są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100 tys. euro.

Współposiadacze rachunku wspólnego są deponentami w częściach równych.

4.Wypłaty są dokonywane w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.