Rachunki

Rachunek bieżący pozwala na:

 • gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
 • korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
 • uzyskanie i korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
 • korzystanie z Home bankingu,
 • korzystanie z bankowości internetowej,
 • udzielenie gwarancji i poręczeń,
 • korzystanie z kart płatniczych: VISA BUSINESS, MASTERCARD BUSINESS,
 • korzystanie z kart kredytowych VISA CREDIT,
 • przelewanie środków na rachunki wkładów terminowych oferowanych przez Bank,
 • otrzymanie informacji o zmianie salda za pośrednictwem usługi SMS.

Rachunek bieżący otwierany jest dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek cywilnych,
 • spółek prawa handlowego,
 • rolników,
 • innych podmiotów np.: fundacji, organizacji społecznych, stowarzyszeń.

Otwarcie rachunku bieżącego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy, wypełnieniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie. W ramach zawartej umowy mogą być otwarte rachunki pomocnicze, służące do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.

Pełnomocnictwo może być udzielone jako ogólne, bez ograniczeń - w ramach, którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku lub szczególne - w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza rachunku.

Bank oferuje dwa typy rachunków bieżących: rachunki oprocentowane  i nieoprocentowane. Przedsiębiorca sam dokonuje wyboru typu rachunku, w zależności od tego, który uzna za korzystniejszy dla swojej działalności gospodarczej.

Za czynności związane z otwarciem, prowadzeniem i dokonywaniem operacji na rachunkach podmiotów gospodarczych Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą prowizji i opłat bankowych.