Rachunki

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR pozwala klientom na:

  • gromadzenie i przechowywanie  środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyłączeniem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zaciąganie kredytu odnawialnego,
  • korzystanie ze stałych zleceń płatniczych (dokonywanie opłat za czynsz, światło, wodę, gaz, telefon, itp.),
  • korzystanie z kart bankowych, umożliwiających dostęp do środków na ROR poprzez bezgotówkowe płatności za towary i usługi, wypłaty w bankomatach w kraju i za granicą,
  • otrzymywanie informacji o zmianie salda na rachunku poprzez usługę SMS
  • przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank,

Rachunek ROR może zostać otwarty dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

1 rezydentów – na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób,

2 nierezydentów – na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób.

Otwarcie ROR następuje z chwilą zawarcia pisemnej umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie na czas nieokreślony.

Posiadacz rachunku ROR może w formie pisemnej udzielić pełnomocnictwa do dysponowania jego rachunkiem innej osobie fizycznej. Pełnomocnictwo może być udzielone jako stałe bez ograniczeń - w ramach, którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku lub szczególne - w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza ROR).

Istnieje również możliwość wydania przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci do rachunków oszczędnościowych, ROR oraz terminowych lokat oszczędnościowych. Z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

Środki pieniężne na Rachunku ROR są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec każdego kwartału (kwartalna kapitalizacja odsetek).

Za otwarcie Rachunku ROR Bank nie pobiera prowizji. Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty zgodnie z Tabelą prowizji i opłat bankowych, aktualnie obowiązujących w Banku.