Stałe Zlecenia

Posiadacz rachunku może zlecić w Banku prowadzącym jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, regulowanych w podanych terminach i w określonej wysokości, np.: z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych.

Zlecenia są wykonywane ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym od momentu złożenia dyspozycji do momentu odwołania zlecenia.  

Za czynności związane z realizacją zleceń stałych pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą prowizji i opłat bankowych.