Faktoring

Bank Spółdzielczy w Konopiskach współpracuje z BPS Faktor S.A. Celem współpracy jest kompleksowe świadczenie usług faktoringowych dla obecnych i przyszłych Klientów Banku oraz podmiotów zewnętrznych.

BPS Faktor w ramach prowadzonej działalności:

  • finansuje terminowe przyszłe wierzytelności przedsiębiorstw, powstałe w toku prowadzonej działalności z tytułu sprzedaży towarów, produktów i usług,
  • świadczy usługi dodatkowe, takie jak: zarządzanie i administrowanie należnościami, ich dochodzenie oraz opcjonalnie również przejęcie ryzyka zapłaty za wierzytelność poprzez ubezpieczenie obrotu gospodarczego.

BPS Faktor proponuje produkty faktoringowe dostępne na rynku (faktoring klasyczny z regresem i bez regresu, faktoring odwrotny, faktoring międzynarodowy) oraz oferuje nowoczesny system faktoringowy do obsługi wierzytelności. Spółka zapewnia profesjonalną obsługę negocjacyjną i operacyjną, samodzielnie dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firm oraz podejmuje decyzje faktoringowe.

Szczegóły oferty faktoringu w BPS Faktor:

  • faktoring należnościowy z regresem (f.niepełny)
  • faktoring należnościowy bez regresu z ubezpieczeniem (f.pełny): krajowy i eksportowy
  • faktoring na finansowanie dostaw (f.odwrotny)

Grupa docelowa oferty produktowej BPS Faktor:

  • firmy z branż produkcyjnych, handlowych lub usługowych
  • firmy, które utrzymują stałą współpracę z określoną grupą Odbiorców, stosując odroczone terminy płatności

Z oferty BPS Faktor korzystają firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, realizujące sprzedaż dla stałych odbiorców. Faktoring poprawia płynność finansową firm, które nie mają zabezpieczeń rzeczowych lub mają wyczerpany poziom akceptowalnego przez Bank ryzyka, co ogranicza im możliwość skorzystania z kredytów bankowych. Przedsiębiorcy coraz powszechniej korzystają z usług BPS Faktor, co z jednej strony jest wynikiem szybkości działania i umiejętności dopasowania usług do zgłaszanych potrzeb, z drugiej natomiast efektem konkurencyjnej ceny tej usługi. Faktoring może stanowić także uzupełnienie kredytu krótkoterminowego, kredytu dla nabywców czy też leasingu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.BPSFaktor.pl