Lokaty

Bank Spółdzielczy w Konopiskach otwiera i prowadzi rachunku terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych na następujące okresy:

  • 1 miesiąc                                      z oprocentowaniem stałym
  • 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy     z oprocentowaniem zmiennym
  • książeczki obiegowe a’vista

Środki zdeponowane na rachunkach lokat terminowych są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do 100 tys. EURO.

Oprocentowanie wszystkich środków na rachunkach w Banku Spółdzielczym liczy się w stosunku rocznym. Jako podstawę obliczeń należnych odsetek przyjmuje się, że rok faktyczną liczba dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku.