Rachunek dla rolnika

Otwarcie rachunku dla Rolnika następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów (numeru NIP i nakazu płatniczego), wypełnieniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie. W ramach zawartej umowy mogą być otwarte rachunki pomocnicze, służące do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.

Pełnomocnictwo może być udzielone jako ogólne, bez ograniczeń - w ramach, którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku lub szczególne - w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza rachunku.

Za czynności związane z otwarciem, prowadzeniem i dokonywaniem operacji na rachunkach podmiotów gospodarczych Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą prowizji i opłat bankowych.